Zylom gebruikt "cookies" om je een website aan te kunnen bieden die aan jou persoonlijk is aangepast. Klik op de knop als je meer informatie wilt.
RealNetworks Inc


SERVICEVOORWAARDEN EN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN SOFTWARE, GAMES EN DIENSTEN
VERDERE DISTRIBUTIE IS NIET TOEGESTAAN

Licentie voor software, games en diensten die gedistribueerd worden door RealNetworks Inc
BELANGRIJK -- LEES DEZE TEKST ZORGVULDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE GAAN MAKEN VAN DE SOFTWARE, GAMES EN DIENSTEN: Deze licentieovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (een natuurlijke persoon of rechtspersoon) en RealNetworks Inc ("RN Inc"), zakelijk handelend als GameHouse Europe B.V. (Nederlands handelsregisternummer 17146077 0000). RN Inc mag de Software, FunPass-diensten of andere diensten of producten rechtstreeks aan u verstrekken, of via ťťn van haar filialen (zijnde elke rechtspersoon die direct of indirect eigendom is van RealNetworks, Inc), hierna vermeld als "filiaal". GameHouse Europe B.V. en Zylom zijn filialen van RN Inc. RN Inc mag de Software, FunPass-diensten of andere diensten of produkten rechtstreeks aan u verstrekken, of via ťťn van zijn vennoten (zijnde eender welke rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van RealNetworks, Inc). Door te klikken op de knop "Aanvaarden" of door de Software te installeren, kopiŽren of anderszins te gebruiken, verklaart u zich te zullen houden aan de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, KLIKT U OP DE KNOP "ANNULEREN" EN/OF ONTHOUDT U ZICH VAN HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE, HET SPELEN VAN ONLINE GAMES, HET DOWNLOADEN VAN LUXE GAMES, REGISTRATIE OP DE SITE OF HET NEMEN VAN EEN ABONNEMENT OP DE FUNPASS-DIENST.

OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE FUNPASS-DIENSTEN VERKLAART U ZICH TE ZULLEN HOUDEN AAN DE BIJKOMENDE SERVICEVOORWAARDEN IN "BIJLAGE A" VAN DEZE OVEREENKOMST.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U AAN RN Inc VERSTREKT WORDT BEHEERD DOOR HET PRIVACYBELEID VAN RN Inc.

U STEMT ERMEE IN DAT U DOOR UW GEBRUIK, INBEGREPEN MAAR BEPERKT TOT HET INSTALLEREN, VAN DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN BEVESTIGT DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT EN VERKLAART U AAN DE VOORWAARDEN ERVAN TE ZULLEN HOUDEN.

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP DE GAMES DIE DOOR RN Inc WORDEN GEDISTRIBUEERD, TENZIJ DEZE WORDT VERVANGEN DOOR EEN ANDERE LICENTIEOVEREENKOMST DIE DOOR DERDEN WORDT VERSTREKT EN WAARBIJ DEZE WORDT GETOOND VOORAFGAAND AAN HET MOMENT WAAROP U DE GAME IN KWESTIE INSTALLEERT. OP HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE IS DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DE DERDE IN KWESTIE VAN TOEPASSING.

DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE VERSIES VAN DE GAMES, MET INBEGRIP VAN ONLINE GAMES DIE U GRATIS VERWORVEN HEBT OF LUXE GAMES WAARVOOR EEN VERGOEDING KAN AANGEREKEND WORDEN, OF DEZE VERWORVEN ALS DEEL VAN EEN ABONNEMENTSDIENST.

DE LUXE GAMES KUNNEN ZIJN VOORZIEN VAN BEPERKINGEN IN GEBRUIK, KENMERKEN OF TIJD. OM DIE BEPERKINGEN OP TE HEFFEN KUNT U DE VOLLEDIGE VERSIE VAN DE LUXE GAME AANSCHAFFEN, INDIEN DEZE BESCHIKBAAR IS.


1. LICENTIEVERLENING.

RN Inc verleent u hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Software en de desbetreffende documentatie ("Documentatie") onder de volgende voorwaarden:
a) U mag: (i) de Software op ťťn computer gebruiken; (ii) de Software op een tweede computer gebruiken zolang de eerste en tweede computer niet gelijktijdig worden gebruikt; en (iii) de Software voor backup- en archiefdoeleinden kopiŽren op voorwaarde dat elk exemplaar voorzien wordt van alle oorspronkelijke kenmerken waaruit de eigendomsrechten op de Software blijken.

b) RN Inc kan de voorwaarden van deze Overeenkomst na kennisgeving aan u wijzigen. RN Inc kan deze Overeenkomst en diensten ten allen tijde na kennisgeving aan u beŽindigen. RN Inc kan dergelijke kennisgeving per e-mail of door publicatie van de veranderingen op haar website doen en u bevestigt en stemt ermee in dat deze kennisgeving afdoende is.


2. LICENTIEBEPERKINGEN.

a) U dient zich te onthouden van: (i) het toestaan dat andere personen de Software gebruiken, tenzij voor zover is toegestaan onder de bovenvermelde voorwaarden, (ii) het aanpassen, vertalen, tot de broncode herleiden, decompileren, ontmantelen (tenzij en voor zover deze beperking uitdrukkelijk rechtens verboden is) of het maken van afgeleide werken of namaak-high-scores die gebaseerd zijn op de Software of de Documentatie; (iii) het kopiŽren van de Software of Documentatie (met uitzondering van backup- en archiefdoeleinden); (iv) het verhuren, leasen, cederen of anderszins overdragen van rechten op de Software of Documentatie; (v) het anders dan volgens bestemming uitvoeren van de betaalmethode zodanig dat u de betalingstransactie niet afrondt of uw betaling herroept voor een game die u geÔnstalleerd hebt en waarvoor er een licentievergoeding geldt, ongeacht of u die game al dan niet gespeeld hebt; of (vi) het verwijderen van kenmerken of labels van de Software of Documentatie waaruit de eigendomsrechten blijken. Door dergelijk verboden gebruik eindigt uw licentie voor de Software onmiddellijk.

b) U stemt ermee in de Software en Documentatie alleen te gebruiken op een wijze die voldoet aan alle desbetreffende wetten in de rechtsgebieden waarin u de Software en Documentatie gebruikt met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beperkingen die van toepassing zijn met betrekking tot auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten.

c) U mag de software alleen voor eigen particuliere, niet-commerciŽle doeleinden gebruiken. U mag de Software op geen enkele wijze gebruiken voor het verstrekken van of als deel van een commerciŽle dienst of toepassing. Exemplaren van contentbestanden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, direct uitvoerbare game-bestanden, aanverwante game-bestanden of andere informatie die verband houdt met games die gedownload, gekopieerd of gespeeld worden met de Software en die beschermd worden door wetgeving op auteursrecht of aanverwante wetgeving in een rechtsgebied zijn alleen voor uw eigen persoonlijke gebruik en mogen niet ter beschikking worden gesteld aan derden of worden uitgevoerd buiten uw normale familie- en sociale kring, onder voorbehoud van de specifieke licentievoorwaarden voor de content in kwestie.

d) U mag de Software niet gebruiken om te trachten technologische maatregelen te omzeilen die worden toegepast om controle uit te oefenen op de toegang tot of de rechten op een contentbestand of andere werken die beschermd worden door de auteursrechtwetgeving in een rechtsgebied, noch mag u de Software in combinatie met een apparaat, programma of dienst voor het voornoemde doel gebruiken.

e) Af en toe komt het voor dat we een spel offline moeten halen wegens wijzigingen in contracten met developers etc. Mocht je dat spel gekocht hebben, dan zou je het opnieuw kunnen downloaden via 'Mijn account'. Mocht het echter zo zijn dat wij het spel niet langer mogen aanbieden op onze website, krijg je een couponcode voor een gratis spel of kan je ervoor kiezen om je geld terug te krijgen indien je het spel minder dan 6 maanden geleden gekocht hebt. Neem contact op met onze Klantenservice indien de laatste optie op jou van toepassing is.


3. HET RECHT OM DE AANVANKELIJKE ABONNEMENTSOPDRACHT TE ANNULEREN

U hebt het recht om uw aanvankelijke abonnementsopdracht zonder opgave van reden te annuleren binnen 14 dagen na de dag waarop u zich abonneerde op de Diensten. De annuleringstermijn verloopt na 14 dagen vanaf het moment waarop u zich voor het eerst abonneerde.

Om het recht op annulering uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring die ons per post, fax of email is toegezonden, geadresseerd aan GameHouse Europe B.V., Postbus 577, 5600 AN, Eindhoven, Nederland. U kunt de onderstaande voorbeeldtekst gebruiken maar dat is niet verplicht.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn hoeft u uw mededeling inzake uw uitoefening van het annuleringsrecht alleen te verzenden voordat de annuleringstermijn verlopen is.

Gevolg van het Annuleren van de Aanvankelijke Abonnementsopdracht

Indien u uw aanvankelijke abonnementsopdracht annuleert gedurende de annuleringstermijn, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen vergoeden.

Wij zullen de vergoeding betalen zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we ingelicht worden inzake uw besluit om dit contract te annuleren.

Wij betalen de vergoeding met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt hebt voor de aanvankelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk iets anders bent overeengekomen; in ieder geval maakt u geen kosten ten gevolge van de vergoeding.

Iedere verschuldigde vergoeding zal verminderd worden met een zodanig bedrag in verhouding tot het uitgevoerde tot aan het moment dat u uw annulering van dit contract heeft meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Voorbeeldtekst annulering

Aan GameHouse,

Hiermee geef ik kennis dat ik mijn contract voor de levering van de navolgende dienst, FunPass, besteld op [vermeld datum] door [Naam], annuleer.

Indien het formulier wordt afgedrukt, gelieve u het te ondertekenen en te dateren.

Versturen naar:
GameHouse Europe B.V.
Postbus 577
5600 AN Eindhoven
Nederland
Fax: +31 40 2391 389